อนุสาขาจิตเวชศาสตร์การนอนหลับ
ประจำปีการศึกษา 2565

ในโอกาสได้รับรางวัลจิตแพทย์ดีเด่นด้านวิจัย ประจำปี 2564  โดย สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

การทำนายพฤติกรรมเกี่ยวกับการทำร้ายตนเองและการฆ่าตัวตายจากข้อมูลบนเฟซบุ๊กโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

เรื่อง โครงการศึกษาการทำหน้าที่ของคนไทย ในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

สัมภาษณ์ผ่านทางระบบออนไลน์ วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564  เวลา 8.00 น.

สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 โดยจะต้องสมัครให้ครบทั้ง 2 ขั้นตอน 

ได้รับการแต่งตั้งเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

  ลิงก์ที่น่าสนใจ
 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299