สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 

สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 โดยจะต้องสมัครให้ครบทั้ง 2 ขั้นตอน 

ได้รับการแต่งตั้งเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 8.00 น.  ณ ห้องประชุมอารี  วัลยะเสวี

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็น "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

  ลิงก์ที่น่าสนใจ
 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299