อ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
อ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
 
แพทย์ประจำบ้านสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการศึกษา 2563  
 
ผศ. พญ.มลรัชฐา ภาณุวรรณากร  ในนามของ  คุณแม่กิมเฮียะ พิทักษ์เจริญ มอบเครื่อง Oxygen High Flow จำ...
 
อ. พญ.พีรยา รุธิรพงษ์ ได้รับรางวัล WINNER OF THE 7th WFNR FRANZ GERSTENBRAND AWARD จาก World Federation for N...
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดการประชุมการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) กับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลั...
 
ยินดีต้อนรับ นพ.จตุรภูมิ ถนอมศักดิ์  นพ.นดนัย ณรงค์ชัยสฤษดิ์  นพ.ชยากร หาญประมุขกุล  นพ.กฤษณะ สุริยฉัตร ...
 
ยินดีต้อนรับ อ.พญ.อภิสรา กี่สุขพันธ์ อาจารย์ประจำ สาขาวิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟู เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 2564
 
ยินดีต้อนรับ อ.พญ.พีรดา เอื้อเชิดกุล อาจารย์ประจำ สาขาวิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟู เริ่มปฏิบัติงาน 1 กรกฎาคม 2564
 
ขอแสดงความยินดี แก่ รศ.(พิเศษ) พญ.รัชวรรณ สุขเสถียร ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง...