อ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
ผศ. นพ.พัฒน์ สวรรค์พิทักษ์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
 
แพทย์ประจำบ้านสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการศึกษา 2564
 
นางสาวนวลพรรณ ขันทะสีมา ได้รับโล่รางวัลผู้เชี่ยวชาญเพื่อนครอบครัวดีเด่น ประจำปี 2565  จาก กรมกิจการสตรีและสถา...
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเรื่อง การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ...
 
ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ไพบูลย์ จิตประไพ อดีตหัวหน...
 
ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. ดร. นพ.ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา Doctor of Philosophy in Medicine (Clinical Sci...
 
ยินดีต้อนรับ นายภัควัฒน์ ศรีกุดตา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  นางสาววิมพ์วิภา เทศแก้ว ผู้ปฏิบัติงานบริหาร และ...
 
ขอแสดงความยินดี แก่ ผศ. นพ.ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสต...
 
ขอแสดงความยินดี แก่ ผศ. พญ.ฐิติพร ภักดีพิบูลย์ ในโอกาสที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสต...

website counter widget