ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงฐิติพร ภักดีพิบูลย์
หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 
 
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ จาก Novo Nordisk Haemophilia Foundation (NNHF) นำโดย Ludovic Helfgott, NNHF Co...
 
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดบรรยายเรื่อง “non-violence communication และ safety learning environment” ให้...
 
แพทย์ประจำบ้านสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู ประจำปีการศึกษา 2566
 
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงาน Geriatric rehabilitation center เมื่อวั...
 
ยินดีต้อนรับ นายสิทธิพัฒน์ ทรายเพชร ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเวชศาสตร์ฟื้นฟู (ฝ่ายการพยาบาล)
 
ยินดีต้อนรับ นางสาวปวีณา เพ็ชรอ้อม ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด หน่วยเวชกรรมฟื้นฟู อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 
ยินดีต้อนรับ นางสาวอรุณี ลมปลิว ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกพรีเมียม รามาธิบดี เฮลธ์ สเปซ
 
ยินดีต้อนรับ นพ.พิพรรธน์ ปึงเสียงดี นพ.อภิชาต สิริเวชพันธุ พญ.สุชานันท์ กี่สุขพันธ์ พญ.รัตยา พรโพธิสถิตย์ นพ.ทยา ราษฎร์จำเริญ...