Rama App
นัดหมาย จ่ายเงิน รับยา ง่ายครบ
จบใน App เดียว
ศูนย์บริการทางการแพทย์ สาขาโรงเรียนเรวดี เปิดให้บริการ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ศูนย์ไอแมค)

เปิดให้บริการ 07.00-22.00 น. (เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร. 0-2201-1251

จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

How to ทำอย่างไร...เมื่อต้องกักตัวในที่พักอาศัย