Rama App
นัดหมาย จ่ายเงิน รับยา ง่ายครบ
จบใน App เดียว
ผู้ป่วยเด็กโรคซนสมาธิสั้นอายุ 4-17 ปี ที่มีอาการคันจมูก น้ำมูกไหลเป็นประจำหรือเคยได้รับการวินิจฉัยภูมิแพ้อากาศ สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัย

ติดต่อเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยหรือสอบถามได้ที่ พญ.รวยวรรณ สันติเวส โทรศัพท์ 083-827-4112 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.)

ภูมิคุ้มกันแข็งแรง ด้วยโภชนาการที่ดี

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

สัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตรายที่มักพบบนฉลากสารเคมี