Rama App
นัดหมาย จ่ายเงิน รับยา ง่ายครบ
จบใน App เดียว
มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 "สมอง ปอดโปร่ง โลกสดใส ใจเป็นสุข"

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00-11.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์