บริจาคร่างกาย

 

ท่านที่สนใจจะบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ สามารถติดต่อขอบริจาคร่างกายได้ 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
 

1. เข้ามาติดต่อที่หน่วยงานโดยตรง (Walk-in)
 

 • ติดต่อที่ ห้องเรียนกายวิภาคศาสตร์ ชั้น 3 Zone A อาคารพรีคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
   
 • เตรียม บัตรประชาชนผู้บริจาคตัวจริง (หากอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง​​​​​​)

   

 • กรอก แบบฟอร์มอุทิศร่างกาย จำนวน 2 ชุด และ มีพยานลงนาม 2 คน

   

 • รอรับ บัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกาย ได้ทันที

 

2. ส่งเอกสารบริจาคด้วยตนเอง  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

 

  สแกน QR Code เพื่อ Download แบบฟอร์มอุทิศร่างกาย
 

 • กรอก แบบฟอร์มอุทิศร่างกาย จำนวน 2 ชุด ให้ครบถ้วน พร้อมลายเซ็นพยาน 2 คน 

 • ส่ง แบบฟอร์มอุทิศร่างกาย จำนวน 2 ชุด และ สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ชุด มาตามที่อยู่

  “โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี สถาบันการแพทย์จักรีย์นฤบดินทร์ 111 หมู่ 14 ถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540”   

     โดยเขียนมุมซองว่า “อุทิศร่างกาย” 

 • รอรับบัตรประจำตัวผู้บริจาคร่างกาย ทางไปรษณีย์ 

 

ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่
 

 • เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 0-2839-6572 และ 0-2839-6573 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-วันศุกร์ 08.30-16.30 น.)
   
 • เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-4585-4026 (ตลอด 24 ชั่วโมง) 
   
 • E-mail : anatomy.cnmi@gmail.com
   
 • Line ID : anatomy.cnmi
   

 

 • Facebook : กายวิภาคศาสตร์คลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 

------------------------------------------

 

 

1. ความสำคัญของการบริจาคร่างกาย 

 

ผู้เสียสละร่างกายตนเองหลังจากเสียชีวิตแล้ว ให้เป็น “อาจารย์ใหญ่” ถือว่าท่านเป็นผู้ให้ “ชีวิต” เป็นทาน อันเป็นมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ กล่าวคือ อาจารย์ใหญ่ทุกท่านจะถูก

ใช้เพื่อการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ และแพทย์เฉพาะทาง ได้ฝึกอบรมหัตถการต่าง ๆ จนเกิดทักษะและความชำนาญ อีกทั้งยังเพื่อการสร้างผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์

การแพทย์  ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า “อาจารย์ใหญ่” มีความสำคัญยิ่งต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศอย่างยิ่ง สามารถสรุปการใช้ประโยชน์จาก

ร่างอาจารย์ใหญ่ ดังนี้ 

 

1. เพื่อการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ 

 

2. เพื่อฝึกทักษะการหัตถการต่าง ๆ ให้แพทย์เฉพาะทาง ให้เกิดเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ  

 

3. เพื่อสร้างผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพประชาชน 

 

4. เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ แก่ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป 

 

2. เกณฑ์การบริจาคร่างกาย 
 

1. ต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น (อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์) กรณีที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครอง 
 

2. มีน้ำหนักตั้งแต่ 40 กิโลกรัม และไม่เกิน 100 กิโลกรัม 
 

3. ไม่เป็นโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ วัณโรค โรคเรื้อน โรคไวรัสตับอักเสบบี โควิด-19 และโรคติดต่อร้ายแรงอื่น ๆ 
 

4. ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่มีความพิการของแขน ขา และอื่น ๆ (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ) 

 

 

3. คำถามที่พบบ่อย FAQ 

 

1. ถ้าผู้อุทิศร่างกายฯ มีบ้านอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อเสียชีวิตแล้วทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจะไปรับร่างหรือไม่ 

 

ตอบ รับร่างได้เฉพาะพื้นที่บริการคือ กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดที่มีระยะทางไม่เกิน 150 กิโลเมตร จากสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

 

2. ถ้าญาติอยากจะอุทิศร่างกายผู้เสียชีวิต สามารถทำได้หรือไม่ 

 

ตอบ ญาติสามารถทำได้ โดยต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่รับร่าง และทำตามคำแนะนำ ทั้งนี้ ญาติต้องลงนามยินยอมในแบบฟอร์มอุทิศร่างกายฯ  

 

3. เมื่อผู้อุทิศร่างกายฯ เสียชีวิตแล้ว ต้องดำเนินการอย่างไร 

 

ตอบ ให้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อรับคำแนะนำ และห้ามฉีดน้ำยาใด ๆ เข้าร่าง รวมทั้ง ให้เก็บร่างไว้ในช่องเย็นของโรงพยาบาล 

 

4. เมื่อใช้ร่างอาจารย์ใหญ่เสร็จแล้ว จะดำเนินการอย่างไร 

 

ตอบ โรงพยาบาลรามาธิบดี จะจัดพิธีพระราชทานเพลิง เป็นกรณีพิเศษ ให้กับอาจารย์ใหญ่ทุกท่าน