แนะนำติชมบริการ (Customer Feedback)

 

กรณีมีข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยในการดูแลรักษาและการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 

สามารถติดต่อได้ที่ :

email: hospital_admin@mahidol.ac.th

โทร 0 2839 6000

หรือส่งถึงองค์กรมาตรฐาน Joint Commission International 

https://www.jointcommissioninternational.org/contact-us/report-a-quality....