คณะกรรมการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์

ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี / รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 
ผศ.พญ.สุธิดา สัมฤทธิ์
ผศ. พญ.สุธิดา สัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
 
ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ
ผศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 
อ. พญ.ธนรรญา วงศ์สีนิล
อ. พญ.ธนรรญา วงศ์สีนิล
รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
 
อ. ดร. นพ.พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์
อ. ดร. นพ.พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 
 
อ. ดร. นพ.ธเนศ ปิติธรรมภรณ์
อ. ดร. นพ.ธเนศ ปิติธรรมภรณ์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 
ผศ. นพ.สุรภัทร อัศววิรุฬหการ
ผศ. นพ.สุรภัทร อัศววิรุฬหการ
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 
รศ. นพ.กุลพงษ์ ชัยนาม
รศ. นพ.กุลพงษ์ ชัยนาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี