คณะกรรมการบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 รศ.นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ

รศ. นพ.วิชาญ โชคธนะศิริ
รองคณบดีฝ่ายกลยุทธ์ / ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 
ผศ.พญ.สุธิดา สัมฤทธิ์
ผศ. พญ.สุธิดา สัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
 
อ.นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 
อ.นพ.สิทธาคม ผู้สันติ
ผศ. นพ.สิทธาคม ผู้สันติ
รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
 
นายวิวัฒน์ ศิริมหัทธโน
นายวิวัฒน์ ศิริมหัทธโน
รองผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 
 
ผศ. นพ.ชาญ เกียรติบุญศรี
ผศ. นพ.ชาญ เกียรติบุญศรี
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 
อ. ดร. นพ.พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์
อ. ดร. นพ.พงศกร อธิกเศวตพฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ 
 
อ. ดร. นพ.ธเนศ ปิติธรรมภรณ์
อ. ดร. นพ.ธเนศ ปิติธรรมภรณ์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 
นางสาวกนกพร พันธ์เพิ่มพูน
นางสาวกนกพร พันธ์เพิ่มพูน
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล 
 
นางนุชนาฏ ช่วงสันเทียะ
นางนุชนาฏ ช่วงสันเทียะ
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
นางสาวอาภรณ์ สมจิตร์
นางสาวอาภรณ์ สมจิตร์
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ