ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป การออก Digital ID เพื่อลงนามแบบดิจิทัลของมหาวิทยาลัยมหิดล จะเปลี่ยนเป็นใบรับรองจาก...

 
การอบรมการใช้งานโปรแกรม Endnote 21

การอบรมการใช้งานโปรแกรม Endnote 21 หลักสูตร "Endnote Bibliographic Management Tools"

 
เสวนาวิชาการ การประยุกต์ใช้ AI ในทางการแพทย์และการศึกษา

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี และ MU AI Center ร่วมกันจัดกิจกรรม เสวนาวิชาการ การประยุกต์ใช้ AI ในทางการแพทย์และการศึกษา รูป...

 

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย

 
การอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนสู่ การประยุกต์ใช้ด้านงานวิจัยทางการแพทย์ ณ อาคารพรีคลินิก สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

การอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนสู่
การประยุกต์ใช้ด้านงานวิจัยทางการแพทย์ ณ อาคารพรีคลินิก สถาบัน...

 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แบ่งปันข้อมูลการวิจัยกับภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณาจารย์โรงเรียนแพทย์รามาธิบดี นำโดย ศ.ดร.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท และ รศ.นท.ดร.นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช ภาควิชาศัลยศาสตร์ ให้การ...