คณะผู้บริหารโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุธิดา สัมฤทธิ์

Assist. Prof. Sutida Sumrithe, M.D. / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุธิดา สัมฤทธิ์

 
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
 • ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
 • อาจารย์
 • sutida.sum@mahidol.edu
                                                                                                                                                                             
 
รศ. นพ.กุลพงษ์ ชัยนาม
Assoc. Prof. Kulapong Jayanama, M.D. / รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กุลพงษ์ ชัยนาม
 
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
 • อาจารย์
 • kulapong.jay@mahidol.edu
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิรวัฒน์ ศรีฉัตราภิมุข
Assist Prof. Sirawat Srichatrapimuk, M.D., Ph.D. / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิรวัฒน์ ศรีฉัตราภิมุข
 
 • หัวหน้าสาขาวิชาพรีคลินิก
 • อาจารย์
 • sirawat.sri@mahidol.edu
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิวิมล สุ่นสวัสดิ์
Assist. Prof. Sasiwimon Soonsawad, M.D. / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิวิมล สุ่นสวัสดิ์
 
 
Assoc. Prof. Pornpun Vivithanaporn, Ph.D. / รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพรพรรณ วิวิธนาภรณ์
 
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ด้านการศึกษาระดับชั้นพรีคลินิก
 • อาจารย์
 • pornpun.viv@mahidol.edu
 
อาจารย์ นายแพทย์สุรพงศ์ เลิศธรรมเกียรติ
Surapong Lertthammakiat, M.D. / นายแพทย์สุรพงศ์ เลิศธรรมเกียรติ 
 
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ด้านการศึกษาระดับชั้นคลินิก
 • อาจารย์
 • surapong.ler@mahidol.edu
 
นายแพทย์อรรถสิทธิ์ กิจมานะวัฒน์
Athasit Kijmanawat, M.D. / นายแพทย์อรรถสิทธิ์ กิจมานะวัฒน์ 
 
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ด้านการศึกษาระดับหลังปริญญา
 • อาจารย์
 • athasit.kij@mahidol.edu
 
นายแพทย์เสฏฐา เวสารัชชพงศ์
Satetha Vasaruchapong, M.D. / นายแพทย์เสฏฐา เวสารัชชพงศ์ 
 
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี งานกิจการนักศึกษา
 • อาจารย์
 • satetha.vas@mahidol.edu
 
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ฉัตรชัย เหมือนประสาท
Prof. Chatchai Muanprasat, M.D., Ph.D / ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ฉัตรชัย เหมือนประสาท 
 
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ด้านงานวิจัยระดับพรีคลินิก
 • อาจารย์
 • chatchai.mua@mahidol.edu
 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ
Assoc. Prof. Sorawut Thamyongkit, M.D. / รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ 
 
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ด้านงานวิจัยระดับคลินิก
 • อาจารย์
 • sorawut.tha@mahidol.edu
 
ดร. นายแพทย์ศรายุธ นิจวิภากุล
Sarayut Nijvipakul, M.D., Ph.D / ดร. นายแพทย์ศรายุธ นิจวิภากุล 
 
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ด้านบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
 • อาจารย์
 • sarayut.nij@mahidol.edu
 
แพทย์หญิงวินิทรา แก้วพิลา
Winitra Kaewpila, M.D. / แพทย์หญิงวินิทรา แก้วพิลา
 
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ด้านพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
 • อาจารย์
 • winitra.kae@mahidol.edu
 
 

ย้อนกลับ