You are here

คณะผู้บริหารโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุธิดา สัมฤทธิ์ (Assist. Prof. Sutida Sumrithe, M.D.)
ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
                                                                                                                                                                             
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กุลพงษ์ ชัยนาม (Assist. Prof. Kulapong Jayanama, M.D.)
รองผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี
 
 
อาจารย์ ดร. นายแพทย์สิรวัฒน์ ศรีฉัตราภิมุข (Sirawat Srichatrapimuk, M.D., Ph.D.)
หัวหน้าสาขาวิชาพรีคลืนิก
 
อาจารย์ แพทย์หญิงศศิวิมล สุ่นสวัสดิ์ (Sasiwimon Soonsawad, M.D.)
หัวหน้าสาขาวิชาคลินิก
 
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงพรพรรณ วิวิธนาภรณ์ (Assoc. Prof. Pornpun Vivithanaporn, Ph.D.)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ด้านการศึกษาระดับชั้นพรีคลินิก
 
อาจารย์ นายแพทย์สุรพงศ์ เลิศธรรมเกียรติ (Surapong Lertthammakiat, M.D.)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ด้านการศึกษาระดับชั้นคลินิก
 
อาจารย์ แพทย์หญิงธนรรญา วงศ์สีนิล (Thananya Wongsinin, M.D.)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ด้านการศึกษาระดับหลังปริญญา
 
อาจารย์ นายแพทย์เสฏฐา เวสารัชชพงศ์ (Setetha Vasaruchapong, M.D.)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี งานกิจการนักศึกษา
 
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ฉัตรชัย เหมือนประสาท (Prof. Chatchai Muanprasat, M.D., Ph.D)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ด้านงานวิจัยระดับพรีคลินิก
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ (Assist. Prof. Sorawut Thamyongkit, M.D.)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ด้านงานวิจัยระดับคลินิก
 
อาจารย์ ดร. นายแพทย์ศรายุธ นิจวิภากุล (Sarayut Nijvipakul, M.D., Ph.D)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ด้านบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
 
อาจารย์ แพทย์หญิงวินิทรา แก้วพิลา (Winitra Kaewpila, M.D.)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์รามาธิบดี ด้านพัฒนาอาจารย์และบุคลากร
 
 

ย้อนกลับ