AWARDS  

You are here

 
แสดงความยินดี นายเสฏฐนันท์ จารุเกษมกิจ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับ นายเสฏฐนันท์ จารุเกษมกิจ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในโอกาสได้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ...

 
แสดงความยินดี นายศรุต เชาวะวณิช นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับ นายศรุต เชาวะวณิช นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในโอกาสได้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามห...

 
แสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กุลพงษ์ ชัยนาม

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์กุลพงษ์ ชัยนาม ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจาร...

 
แสดงความยินดี อาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีโครงการรางวัลการสอนออนไลน์ประจำปี 2563 จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีโครงการรางวัลการสอนออนไลน์ประจำปี 2563 จ...

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีที่ได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2562 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีที่ได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2562 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไท...

 
แสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง

 
แสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2564 

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมนึก สังฑานุภาพ ในโอกาสได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมนึก สังฑานุภาพ ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี 2560 จา...

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมนึก สังฑานุภาพ ในโอกาสได้รับรางวัล Research Award (รางวัลนักวิจัยดีเด่น)

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมนึก สังฑานุภาพ ในโอกาสได้รับรางวัล Research Award (รางวัลนักวิจัยดีเด่น) ประจำปี...

Pages