AWARDS  

You are here

 
แสดงความยินดี ศ. ดร. นพ. ฉัตรชัย เหมือนประสาท

ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร. นพ. ฉัตรชัย เหมือนประสาท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ได้รับรางวัล Mahidol University Rese...

 
แสดงความยินดี นายเสฏฐนันท์ จารุเกษมกิจ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับ นายเสฏฐนันท์ จารุเกษมกิจ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในโอกาสได้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ...

 
แสดงความยินดี นายศรุต เชาวะวณิช นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับ นายศรุต เชาวะวณิช นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในโอกาสได้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามห...

 
แสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กุลพงษ์ ชัยนาม

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์กุลพงษ์ ชัยนาม ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจาร...

 
แสดงความยินดี อาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีโครงการรางวัลการสอนออนไลน์ประจำปี 2563 จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีโครงการรางวัลการสอนออนไลน์ประจำปี 2563 จ...

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีที่ได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2562 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีที่ได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2562 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไท...

Pages