ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรภัทร อัศววิรุฬหการ

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์

 
ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์คณิน ธรรมาวรานุคุปต์

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อาทิตย์ อังกานนท์

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกิ่งทอง อนุรัตน์

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกิ่งทอง อนุรัตน์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่ว...

 
ขอแสดงความยินดี รศ. ดร. รสสุคนธ์ แก้วขาว

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร. รสสุคนธ์ แก้วขาว ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2567 ระดับดีมาก จากสำนักงานการว...

 
ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กุลพงษ์ ชัยนาม

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
แสดงความยินดี ศ. ดร. นพ. ฉัตรชัย เหมือนประสาท

ขอแสดงความยินดีกับ ศ. ดร. นพ. ฉัตรชัย เหมือนประสาท คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ได้รับรางวัล Mahidol University Rese...

 
แสดงความยินดี นายเสฏฐนันท์ จารุเกษมกิจ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับ นายเสฏฐนันท์ จารุเกษมกิจ นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในโอกาสได้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ...

 
แสดงความยินดี นายศรุต เชาวะวณิช นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับ นายศรุต เชาวะวณิช นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ในโอกาสได้รับพระราชทานทุน โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามห...

 
แสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์