ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 
แสดงความยินดี ศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีที่ได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2562 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีที่ได้รับรางวัลอายุรแพทย์ดีเด่น ประจำปี 2562 จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไท...

 
แสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง

 
แสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีดีเด่น ประจำปี 2564 

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมนึก สังฑานุภาพ ในโอกาสได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมนึก สังฑานุภาพ ได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) ประจำปี 2560 จา...

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมนึก สังฑานุภาพ ในโอกาสได้รับรางวัล Research Award (รางวัลนักวิจัยดีเด่น)

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมนึก สังฑานุภาพ ในโอกาสได้รับรางวัล Research Award (รางวัลนักวิจัยดีเด่น) ประจำปี...

 
แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมนึก สังฑานุภาพ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมนึก สังฑานุภาพ ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2559...

 
แสดงความยินดี ผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการรางวัลการสอนออนไลน์ปีการศึกษา 2564 จากมหาวิทยาลัยมหิดล ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการรางวัลการสอนออนไลน์ปีการศึกษา 2564 จากมหาวิทยาลัยมหิดล ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบ...

 
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุธิดา สัมฤทธิ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุธิดา สัมฤทธิ์ ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน 2564 จากสมาคมเครือ...