You are here

ผู้บริหาร

Ramathibodi Healthcare System Cluster
รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
 
นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
 
อ. นพ.สุกิจ แย้มวงษ์
อ. นพ.สุกิจ แย้มวงษ์
ผู้อำนวยศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนพันธกิจ
 
อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์