ผู้บริหาร

Ramathibodi Healthcare System Cluster
รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายดูแลสุขภาพ
และผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี
ศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์  สิทธิชาญบัญชา
ศ. พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศ
นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
นพ.ณรงค์ฤทธิ์ มัศยาอานนท์
รองคณบดีฝ่ายสนับสนุนโรงพยาบาล
อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
อ. นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์