แผนผังการบริการ

 

แผนผังการบริการ

อาคาร 1
  ชั้น 1    
      แผนกผู้ป่วยนอก เวชศาสตร์ครอบครัว  โทร. 02-201-1181
      แผนกผู้ป่วยนอก ทันตกรรม  โทร. 02-201-1164, 1210  เลื่อนนัด โทร. 02-201-1164
      แผนกผู้ป่วยนอก สูติฯ  โทร. 02-201-1135
      แผนกผู้ป่วยนอก นรีเวชวิทยา  โทร. 02-201-1146, 1188
      แผนกผู้ป่วยนอก เวชศาสตร์ฟื้นฟู โทร. 02-201-1104
      แผนกผู้ป่วยนอก เวชศาสตร์นิวเคลียร์ โทร. 02-201-1157
      ห้องเจาะเลือด โทร. 02-201-1133
      เวชระเบียน โทร. 02-201-1120
      ห้องหัตถการ โทร. 02-201-0313
  ชั้น 2    
      แผนกผู้ป่วยนอก กุมารเวชศาสตร์ โทร. 02-201-1234
      เอ็กซเรย์ โทร. 02-201-1247
        
อาคารสิริกิติ์
  ชั้น 1    
      Premium Clinic โทร. 02-201-2211
      ไอแมค (ตรวจ ซีที และ เอ็มอาร์ไอ)  
  ชั้น 2    
      ไอแมค (ตรวจ ซีที และ เอ็มอาร์ไอ)  
      ห้องปฏิบัติการหัวใจและหลอดเลือด (CVMC)  
  ชั้น 5     
      Premium Clinic  
      หน่วยไตเทียม  
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
  ชั้น 1    
      แผนกผู้ป่วยนอก อายุรศาสตร์ โทร. 02-200-3987
      ห้องเจาะเลือด โทร. 02-200-399-2
  ชั้น 2     
      แผนกผู้ป่วยนอก ออร์โธปิดิกส์ โทร. 02-200-3232
      แผนกผู้ป่วยนอก จักษุ โทร. 02-200-3994, 4131
      แผนกผู้ป่วยนอก โสต ศอ นาสิกวิทยา โทร. 02-200-4069-70
      แผนกผู้ป่วยนอก ศัลยศาสตร์ โทร. 02-200-3186
      ห้องเจาะเลือด โทร. 02-200-4114
  ชั้น 3    
      แผนกผู้ป่วยนอก เด็ก (พิเศษ)  Premium โทร. 02-200-3307-8
      ไอแมค (ตรวจ ซีที และ เอ็มอาร์ไอ)  
      ศูนย์รังสีวิทยา  
      ห้องเจาะเลือด โทร. 02-200-4199
  ชั้น 4    
      แผนกผู้ป่วยนอก ทันตกรรม (พิเศษ) Premium โทร. 02-200-4286-9
      ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 02-200-3457-8
  ชั้น 9    
      แผนกผู้ป่วยนอก จิตเวช โทร. 02-200-3000
อาคารมูลนิธิรามาธิบดี
  ชั้น 1    
      Stroke Unit (หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง)  
      ไอแมค บริการข้อมูลภาพและธุรการ  
ศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  ชั้น 1    
      หน่วยตรวจฉุกเฉิน โทร. 02-201-1182
      หน่วยตรวจดาวเหลือง โทร. 02-201-2902
      ศูนย์รถพยาบาลฉุกเฉินและส่งต่อ โทร. 02-201-2819
อาคารออร์โธปิดิกส์