พิเศษ ! สำหรับผู้ป่วย โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยโปรคุ้ม 2 ต่อ