General Activities

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานองคมนตรี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการ “สืบสานพระราชปณิธาน” ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงเรียนอำนันท์ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
ประชุมวิชาการเรื่อง RAMA IC Update 2024: 50 years IC Ramathibodi: from the first step to the national standards

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โครงการ "การบริหารพัสดุให้มีประสิทธิภาพตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์

 
ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ศึกษาดูงานด้านคุณภาพ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ ชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
RAMA SYNERGY Day ครั้งที่ 2/2567

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันพยาบาลสากล 2567”

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี สังกัดกลุ่มศูนย์สนับสนุนพันธกิจ จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ “เสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และการพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์”

เมื่อวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม ยู เขาใหญ่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 
งานสัมมนา 2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellence

เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม อมารี กรุงเทพฯ

 
งานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูกและการเตรียมการทางห้องปฏิบัติการ 2nd INTRAUTERINE INSEMINATION (IUI) WORKSHOP

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรโภชนบำบัดและการบริหาร รุ่นที่ 33

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องเรียนฝ่ายโภชนาการ ชั้น 3 อาคารโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าศึกษาดูงานด้านการทำ Group itemize ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 2 ฝ่ายสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

 
การอบรมโครงการ QRS for New Staff เพื่อบุคลากรใหม่ รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี