You are here

General Activities

 
อบรมโครงการ “การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
โครงการออกหน่วยแพทย์พระราชทานฯ ผ่าตัดรักษาโรคตา สํานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และหน่วยงานภาคี

เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมปทุมราชวงศาโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 
ต้อนรับคณะดูงาน จากงานเวชสารสนเทศ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
รองประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง ได้ส่งมอบโต๊ะประชุมยืน ให้แก่รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะ งานสร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการฉีดวัคซีน ถวายแก่คณะพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย - เนปาล

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ศูนย์กีฬารามาธิบดี จัดงานแสดงความยินดีแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ PERSONAL TRAINER ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
รามาธิบดี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

 
การจัดบรรยายพิเศษสำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะฯ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
งาน “ส่งมอบพยาบาลใหม่” และงาน “พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี” ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Pages