RAMA panitharn 27th รามาปณิธาน ครั้งที่ 27

6-8 เมษายน 2567 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
การประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในโรงเรียนแพทย์ไทย “เรียนรู้การวัดผลจากโรงเรียนแพทย์ชั้นนำทั้ง 2 แห่ง และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พร้อมแผนรับมือในอนาคต”

13 มีนาคม 2567 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 624 ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
เปิดรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปี 2567

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

 
RAMATHIBODI STUDENT WELL-BEING CENTER (RASW)

ให้บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและดูแลปัญหาด้านสุขภาพใจแก่นักศึกษารามาธิบดีระดับปริญญาทุกหลักสูตร (MD, CD, ER, NR, RS)

 
Medical Education Journal club

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.00-13.00 น.

 
RESEARCH MARKET 2023

Date: 1 December 2023 Time: 09.00-16.00 @CNMI & WebEx อาคารพรีคลินิก ชั้น 2

 
1st RECOT Research day 2023

24 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์

 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Sharing AMEE 2023 Webinar

ในช่วงเดือนตุลาคม 2566 ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น. ผ่าน Zoom Meeting

 
พิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของบัญฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๕๓ และงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคารหลัก (อาคาร ๑)

 
ขอเชิญร่วมงานอวยพรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 (บัณฑิตแต่งชุดครุยวิทยฐานะ)

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี