จักษุแพทย์คุณภาพ  บริการมาตรฐาน  วิชาการทันสมัย  งานวิจัยระดับสากล
  NEWS
Activities for Education

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีการศึกษา 2566

Activities for Education
14th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.30-17.00 น. ณ ห้อง 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพย...
Activities for Education
Practical Ophthalmology   9th Pre-residency Course 2023

Practical Ophthalmology 9th Pre-residency Course 2023

Activities for Ophthalmologist

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงเนตร โรจนาภรณ์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มห...

Activities for Ophthalmologist

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุกท่าน

 

...

Activities for Education
ภาควิชาจักษุวิทยาจัดหลักสูตรจักษุวิทยาพื้นฐาน (RAOP401) 2 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
Activities for Ophthalmologist

ประกาศข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement:SLA) ของภาควิชาจักษุวิทยา