จักษุแพทย์คุณภาพ  บริการมาตรฐาน  วิชาการทันสมัย  งานวิจัยระดับสากล
  NEWS
Activities for Education

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีการศึกษา 2566

Activities for Education

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาม  2566 เวลา 08.0-16.00 น. ณ  ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโ...

Activities for Education
the 8th Indochina Ocular Inflammation and infection meeting

The 8th Indochina Ocular Inflammation and infection meeting to be held in Kathmandu, Nepal on No...

Activities for Ophthalmologist

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงเนตร โรจนาภรณ์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มห...

Activities for Ophthalmologist

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุกท่าน

 

...

Activities for Education
ภาควิชาจักษุวิทยาจัดหลักสูตรจักษุวิทยาพื้นฐาน (RAOP401) 2 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
Activities for Ophthalmologist

ประกาศข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement:SLA) ของภาควิชาจักษุวิทยา