การศึกษา:หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Undergraduate education)

   ภาควิชาจักษุวิทยาจัดหลักสูตรจักษุวิทยาพื้นฐาน (RAOP401) 2 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดการเรียนการสอนในเวลา 2 สัปดาห์ เป็นการศึกษาในห้องเรียน ปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเอง โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ภายใต้การดูแล ช่วยเหลือ และแนะนำ จากแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ โดยจะสอดแทรกความรู้ด้านจริยธรรมและแสดงเป็นตัวอย่างให้นักศึกษาได้สังเกตในกิจกรรมต่างๆของภาควิชา
 
   เมื่อสิ้นสุดการศึกษาในรายวิชา จักษุวิทยาพื้นฐาน (RAOP401) นี้แล้ว นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานมาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาจักษุวิทยาเพื่อนำไปประยุกต์กับสังคมไทยในการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันบำบัดโรคตาที่พบบ่อย หรือเป็นสาเหตุของตาบอดทั้งในประเทศและนานาชาติ