ทำเนียบอาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา

  รายชื่ออาจารย์ประจำ    
1 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภฤศ หาญอุตสาหะ หัวหน้าภาควิชา และรองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
2 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอาภัทรสา เล็กสกุล หัวหน้าหน่วยจักษุวิทยาเด็กและตาเข
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรินทร จักรไพวงศ์  หัวหน้าหน่วยกระจกตา
4 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเกวลิน เลขานนท์ หน่วยกระจกตา
5 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโสมศิริ สุขะวัชรินทร์ หน่วยจอตาและวุ้นตา
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วสุ ศุภกรธนสาร หน่วยต้อหิน
7  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงเนตร โรจนาภรณ์ หน่วยจอตาและวุ้นตา
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวีรวรรณ โชคทวีศักดิ์ หน่วยต้อศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวฎาการ วุฒิศิริ หน่วยจักษุวิทยาเด็กและตาเข
10 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงญาณิน สุวรรณ หน่วยต้อหิน
11 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธาริกานต์ สุจิระกุล หน่วยจอตาและวุ้นตา
12 รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ แพทย์หญิงภัศรา จงขจรพงษ์ หน่วยกระจกตา
13 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กวิน วณิเกียรติ หัวหน้าหน่วยจักษุประสาทวิทยา
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญยดา พุทธิรังษีวงศ์ หน่วยต้อศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญทิพย์ ทิพย์สุริยาพร หน่วยจอตาและวุ้นตา
16 รองศาสตราจารย์ นายแพทธัญญทัต ผดุงเกียรติสกุล หน่วยจักษุประสาทวิทยา
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภูริชญ์  เพ็ชร์พิรุณ  หน่วยต้อหิน
18 อาจารย์ นายแพทย์มานะชัย นนท์ภาษโสภณ หน่วยกระจกตา
19 อาจารย์ แพทย์หญิงธิติพร ทองบริสุทธิ์ หน่วยจอตาและวุ้นตา
20 อาจารย์ นายแพทย์ณวัฒน์  วัฒนชัยธิ์ หน่วยจอตาและวุ้นตา
21 อาจารย์ นายแพทย์ชววัฒก์ กังวาลวงศ์ไพศาล หน่วยต้อศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง

 

อาจารย์พิเศษ

 

 

1

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญเทียม           

เขมาภิรัตน์

-

2

รองศาสตราจารย์พิเศษ แพทย์หญิงโสฬส       

วุฒิพันธุ์

คลินิกกล้ามเนื้อตา วันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น

3

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งโรจน์

เลิศวิทยาสกุล

คลินิกเลนส์สัมผัส วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น

4

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีกิจ 

นิ่มวรพันธุ์

คลินิกทางเดินน้ำตา วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น.

5 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย์ คลินิกต้อหิน วันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น.

6

อาจารย์ แพทย์หญิงธารินี  

เสงี่ยมพรพาณิชย์

คลินิกกระจกตา วันจันทร์ เวลา
13.00-16.00 น

7

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิศิษฐ์            

ปรีชาวัฒน์

คลินิกจักษุประสาทวิทยา วันอังคาร เวลา 9.00-12.00 น

8

อาจารย์ แพทย์หญิงทัศนีย์

ศิริกุล

คลินิกกระจกตา วันจันทร์ เวลา
13.00-16.00 น

9

อาจารย์ แพทย์หญิงปัฐมา

วงศ์วัฒนะเดช

คลินิกศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น

10

อาจารย์ นายแพทย์พฤทธิ์

เครือชัยพินิต

คลินิกศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น

11

อาจารย์ แพทย์หญิงสุธาภัทร์

นิลพัฒนากร

คลินิกต้อหิน วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ แพทย์หญิงปนิษฐา

จินดาหรา

อาจารย์แพทย์หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์

คลินิกจักษุประสาทวิทยา วันอังคารที่1 ของเดือน เวลา 9.00-12.00 น

13

อาจารย์ แพทย์หญิงณัษฐา

จองพิศาล

คลินิกศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น

14

อาจารย์ แพทย์หญิงวชิรา

สนธิไชย

คลินิกกระจกตา วันจันทร์ เวลา 
13.00-16.00 น
คลินิกเลนส์สัมผัส วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น

15 อาจารย์ นายแพทย์พรชัย มไหสวริยะ คลินิกศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง วันพุธ เวลา 13.00-16.00 น