ทำเนียบแพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ประจำบ้าน/ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ปีการศึกษา 2566

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 1

พญ.กฤตยา จิตสุทธิภากร
นพ.ไชยวัฒน์ โทณวรรณากร
พญ.ณัฐรัชฎ์ ตั้งอนันตชัย
พญ.ธัญธิตา มงคลศรีสวัสดิ์
นพ.ปารเมศ ขำเลิศ
พญ.ภาวินี บุญยศ
พญ.ภาสินี พวงปราง
นพ.วรัญญู ก่อสันติมุกขัง
 

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 2

พญ.อรุชา ประสานวรรณ
พญ.จีรพร มีบุญตา
นพ.จิรัฏฐ์ ลิ้มมณีวิจิตร
พญ.กันต์ฤทัย ตรีรยาภิวัฒน์
พญ.พัชราภา วัฒนวินิจฉัย
พญ.พิชชาภา ขจรโรจนรักษ์
พญ.สุมลกาญจน์ อยู่สวัสดิ์
พญ.ฐรดา มณีราชกิจ
 

แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 3

พญ.ณัฎฐา มี้เจริญ
พญ.สลิลทิพย์ ฉิมดิษฐ
พญ.ธันยธรณ์ วิจิตรตระการรุ่ง
นพ.สิระ โรจนสกุล
นพ.สิริพัฒน์ ดาวเจริญพร
นพ.เฉลิมวงศ์ ชัยวิทูอนุกุล
นพ.เดโช ศิลปชัย
 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

นพ.ศิวพจน์ ศรีวรรณวิทย์
สาขา จักษุประสาทวิทยา
นพ.ธนธรณ์ อนุตรอังกูร
สาขา จักษุประสาทวิทยา
พญ.ชนากาญจน์ เปี่ยมจิตชล 
สาขา จักษุวิทยาเด็กและตาเข
พญ.รติมา โชคชัยธนสิน 
สาขา จอตาและวุ้นตาปี 1
พญ.แพรวเพลิน ไข่มุก
สาขา ต้อหิน
นพ.วรฤทธิ์ จินารัตน์
ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างปี 2
พญ.ปรมาภรณ์ เหลืองประเสริฐ
สาขา กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาปี 2
พญ.ณิชา จารุพานิช
สาขา จอตาและวุ้นตาปี 1
นพ.ศุภณัฏฐ์ ถนอมชีระนันท์
สาขา จอตาและวุ้นตาปี 1
พญ.ณัฐขญา สุคนธ์
สาขา ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างปี 1
พญ.ธนัทนันท์ ต้นชีวะวงศ์
สาขา กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาปี 1
นพ.ภัทร สุขวารี
สาขา กระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาปี 1