คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีการศึกษา 2567

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาม  2566 เวลา 08.0-16.00 น. ณ  ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
the 8th Indochina Ocular Inflammation and infection meeting

The 8th Indochina Ocular Inflammation and infection meeting to be held in Kathmandu, Nepal on November 16-18, 2023.