กิจกรรมสัปดาห์งานวันต้อหินโลก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ อาคาร 1 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี