Contact us

สำนักงานภาควิชาจักษุวิทยา
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
อาคาร 1 ชั้น 5  ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
 
เลขานุการภาควิชาและหน่วยการศึกษาหลังปริญญา: 02-2012729
หน่วยการศึกษาระดับปริญญา และหน่วยวิจัย  : 02-2011533
หน่วยจัดซื้อ และงานธุรการ  : 02-2011526
หน่วยพัสดุ และสารบรรณ    : 02-2011560
โทรสาร    : 02-2011516, 02-3547280
ในวัน และเวลาราชการ
 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ ชั้น 3 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
โทร 02-2004131 และ 02-2003994
 E-mail: Ophrama@gmail.com

 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุพรีเมี่ยมคลินิก ชั้น 4 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
โทร 02-2004152, 02-2003000

 
 
 
 
 
 

Contact us


 

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA