NEWS
 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปีการศึกษา 2567

 

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาม  2566 เวลา 08.0-16.00 น. ณ  ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโ...

 
the 8th Indochina Ocular Inflammation and infection meeting

The 8th Indochina Ocular Inflammation and infection meeting to be held in Kathmandu, Nepal on No...

 

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงเนตร โรจนาภรณ์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มห...

 

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุกท่าน

 

...

 
ภาควิชาจักษุวิทยาจัดหลักสูตรจักษุวิทยาพื้นฐาน (RAOP401) 2 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
 

ประกาศข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement:SLA) ของภาควิชาจักษุวิทยา