เรื่องน่ายินดี

   ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเกวลิน เลขานนท์  รองศาสตราจารย์  ธัญญทัต  ผดุงเกียรติสกุล รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงเนตร  โรจนาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงบุญทิพย์  ทิพย์สุริยาพร รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กวิน วณิเกียรติ  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงญาณิน สุวรรณ  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงภัศรา จงขจรพงษ์  รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงโสมศิริ  สุขะวัชรินทร์ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธาริกานต์ สุจิระกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วสุ  ศุภกรธนสาร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวีรวรรณ  โชคทวีศักดิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวฎาการ  วุฒิศิริ