You are here

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ติดต่อแผนกตรวจตาในเวลาราชการ

    โทรศัพท์  662-200-3994 หรือ 662-200-4131

 

ติดต่อแผนกตรวจตา  นอกเวลาราชการ

กรุณานัดตรวจ ตั้งแต่ 13.00 น.เป็นต้นไป

โทรศัพท์  662-200-3994 หรือ 662-200-4131

 

คลินิคอาจารย์แพทย์

 

ติดต่อสอบถามนัดหมายได้ที่ หน่วยตรวจผู้ปวยนอกพิเศษ-จักษุ
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 4 โซน S
E-mail : rasdpy@mahidol.ac.th
ติดต่อสอบถาม โทร 02-2004152 เวลา 8.00 - 15.30 น.

หรือติดต่อผ่าน