การสมัคร Elective Resident

ข้อปฏิบัติในการขอเข้าศึกษาดูงาน

สำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ณ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ก่อนเข้าศึกษาดูงาน

1. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ภาควิชาฯ จะรับแพทย์เข้าดูงานเป็นช่วงๆ ละประมาณ 4 คน โดยจะเริ่มรับเข้าดูงานตั้งแต่ 1 กันยายน – 30 มิถุนายน ของทุกปี กรุณาโทรสอบถามก่อนทุกครั้ง

2. ทำหนังสือจากหน่วยงาน /ตัวท่านเอง ขอเข้าศึกษาดูงาน โดยระบุรายระเอียดดังนี้

 • หนังสือต้องเรียนถึง คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ระบุว่าขอเข้าดูงาน ณ ภาควิชาจักษุวิทยา
 • ระบุวันที่เริ่มและสิ้นสุดการฝึกอบรม
 • ระบุต้นสังกัด
 • ระบุอนุสาขาที่ท่านต้องการเข้าศึกษาดูงาน หากไม่ระบุภาคจะจัดให้ดูงานตามความเหมาะสม

เมื่อได้รับการอนุมัติเข้าศึกษาดูงาน  ภาควิชาฯ จะส่งหนังสือตอบรับกลับไปยังต้นสังกัด/ตัวท่านเอง โดยในหนังสือจะระบุ   เพื่อให้ท่านกรอกข้อมูลสำหรับทำบัตรประจำตัวสำหรับผู้ขอเข้าดูงาน

กรอกข้อมูลใน URL ให้ครบถ้วนก่อนวันแรกของการมาดูงาน

*****สำหรับแพทย์ใช้ทุน(Intern) ภาควิชางดรับเข้าศึกษาดูงาน 

โดยจะจัด Open house ในช่วงปลายปีของทุกปีให้เข้าเยี่ยมชมภาควิชา

ติดตามข่าวการรับสมัครได้ที่หน้า Face book : eye rama หรือ Website ของภาควิชาจักษุวิทยา*****

         

ข้อปฏิบัติตัวในช่วงเข้าศึกษาดูงาน

 1. เช้าวันแรกที่มาดูงานให้มาถึงภาควิชา 7.30 น. รายงานตัวต่อหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านและเข้าห้องประชุมเพื่อรวมกิจกรรมตอนเช้า **กรุณาแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน**
 2. แพทย์ที่มาดูงานทุกท่านจะต้องแนะนำตนเองต่อที่ประชุมแพทย์ประจำบ้าน
 3. เวลา 8.45 น. ติดต่อรับตารางการปฏิบัติงาน ณ ห้องธุรการ ภาควิชาจักษุวิทยา อาคาร 1 ชั้น 5
 4. ติดต่อขอรับบัตรเข้าศึกษาดูงานที่ งานการศึกษาระดับหลังปริญญา  อาคารเรียนรวม ชั้น 4
 5. เวลา 09.00 เป็นต้นไป แพทย์ทุกท่านจะต้องอยู่ ณ จุดปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมาย
 6. หากแพทย์ท่านใด ประสงค์ให้อาจารย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยาประเมินผลการทำงาน จะต้องดำเนินการแจ้งและมอบใบประเมินให้กับอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลท่านประเมินด้วยตนเอง  หลังจากประเมินแล้วอาจารย์จะนำมาส่งให้กับธุรการภาควิชา เพื่อจัดส่งให้สถาบันต้นสังกัดต่อไป

วันที่สิ้นสุดการศึกษาดูงาน

 1. คืนบัตรประจำตัวของผู้เข้าศึกษาดูงาน ณ งานการศึกษาระดับหลังปริญญา อาคารเรียนรวม ชั้น 4

แผนที่แสดงอาคารของโรงพยาบาลรามาธิบดี

หมายเหตุ

 1. หน่วยตรวจตาผู้ป่วยนอก   ชั้น 3 โซน  J อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 2. ห้องผ่าตัดตา   ชั้น 5  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 3. หอผู้ป่วย จักษุ โสต หญิง อาคาร 1 ชั้น 3
 4. หอผู้ป่วยจักษุโสต ชาย  และ หอผู้ป่วยพิเศษ จักษุ โสต อาคาร 1 ชั้น 6
 5. ธุรการภาควิชาจักษุวิทยา อาคาร 1 ชั้น5
 6. ห้องประชุมอาชวดิศและห้องประชุมรัตนิน  อยู่บริเวณภาควิชาจักษุวิทยา อาคาร 1 ชั้น5
 7. งานการศึกษาหลังปริญญา ชั้น 4 อาคารเรียนรวม