ตารางการปฏิบัติงาน และตารางแพทย์เวรภาควิชาจักษุวิทยา

 

 

ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ประจำภาควิชาจักษุวิทยา