การสมัครแพทย์ประจำบ้าน (Prospective Ophthalmology Resident)

 

 

 

รายละเอียดการฉีดวัคซีนของผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านปีการศึกษา 2567

 

 

 

 

 

กำหนดการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2568

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ณ ภาควิชาจักษุวิทยา อาคารบริหาร ชั้น 4

 

วันศุกร์ที่ 8  พฤศจิกายน 2567

08.50 - 09.00 น.       ลงทะเบียน

09.00 - 12.00 น.       Interview 1

12.00 - 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.      Interview 2

        Interview 3

 

เกณฑ์การคัดเลือก

  1. ข้อมูลพื้นฐาน (เกรดเฉลี่ย, เกรดวิชาจักษุวิทยา, การใช้ทุน, ประวัติการศึกษา, ประวัติการปฏิบัติงาน)
  2. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
  3. เจตคติ จริยธรรม การแก้ปัญหา
  4. MOU กับภาควิชาจักษุวิทยา รพ.รามาธิบดี
  5. ใบ Recommendation
  6. สัมภาษณ์

 

ทั้งนี้ ภายหลังจากประกาศผลการคัดเลือก ผู้สมัครสามารถอุทธรณ์ผลการคัดเลือกได้ที่หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ภายใน 2 วันทำการ

ติอต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณศิริลักษณ์  Email: Lakjiya@yahoo.com

 

 

 

การเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2568   หมดเขตรับสมัคร 31 ตุลาคม 2567

ผู้ประสงค์เข้าสมัครรับการฝึกอบรม  กรุณากรอกข้อมูลใน Website      https://med.mahidol.ac.th/graded/raf/account/log_in

เอกสารที่ต้อง Upload ในระบบ

ทั้งนี้ผู้สมัครทุกท่านต้องส่งเอกสารมาที่ภาควิชาดังนี้

1. ผลการตรวจสายตา  คลิกดาวน์โหลดเอกสารเพื่อยื่นตรวจตา  (กรุณาตรวจตาที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ รพ.รามาธิบดีในวันและเวลาราชการ ยื่นแบบฟอร์มที่เคาร์เตอร์ของหน่วยตรวจตา อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ชั้น 3 โดยไม่ต้องขอ HN หรือจองคิว)

2. สำเนาใบสอบผ่าน National test  

3. Curriculum Vitae

4. เจตคติและเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อสาขาจักษุวิทยา

5. จดหมาย Recommend  3 ฉบับ  (ปิดผนึก)

ทั้งนี้ขอให้ส่งผ่านไปรษณีย์ไทย (งดส่งเอกสารทางขนส่งเอกชน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขนส่งยังไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นตึกได้) 

ภาควิชาจักษุวิทยา  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

อย่าลืม  สมัครผ่านแพทยสภาด้วยะคะ

ระบบสมัครของแพทยสภา คลิก

 

คะแนนภาษาอังกฤษที่ต้องใช้สมัครเกณฑ์ผ่านใช้  Graduation Requirement