หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยา (Ophthalmology residency curriculum)

 

 

พันธกิจของการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

"เพื่อฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาจักษุวิทยา เพื่อสร้างจักษุแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในระดับสากล ปฏิบัติตน

ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของประเทศ

ด้านการดูแลสุขภาพประชาชนในด้านจักษุวิทยา"