บริการสำหรับนักศึกษา
  บริการต่าง ๆ
RANSIS หน่วยสื่อสารองค์กรและสารสนเทศ ตำราวิชาการ สายตรงผู้อำนวยการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ของที่ระลึก IT Tips E-Score RSON รายนามผู้ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นพยาบาลรามาธิบดี E-Certificate โปรแกรมสร้างข้อสอบปรนัย ปฏิทินกิจกรรม โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล ศูนย์ความแข็งแกร่งในชีวิต โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ระบบขอจองใช้ห้องประชุม/ห้องเรียน