Language:

 
ประกาศขอเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 มีการแพร่ระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

 
ประกาศรับสมัครสอบเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปี 2564

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 28 ธันวาคม 2563 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2564 (สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตฯ  สาขาการพยาบาลบำบัดทดแทนไตฯ  สาขาการพยาบาลรังสีวิทยา)

 
แสดงความยินดีกับ พว.วารุณี ศิระพัฒนานนท์ ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่น 28 ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงความยินดีกับ พว.วารุณี ศิระพัฒนานนท์ ศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี รุ่น 28 ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ประจำปี 2563 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ณ ห้อง 714 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต ไกรถาวร เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2563”

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต ไกรถาวร เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2563” ตำแหน่งประเภทวิชาการ ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกันเกิน 10 ปี  จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
ขอแสดงความยินดี แด่ ดร.สุเทพ ธุระพันธ์ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563”

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดี แด่ ดร.สุเทพ ธุระพันธ์ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น
“ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2563” ตำแหน่งประเภททั่วไป จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง