การศึกษาและวิจัย
 
 
 

Research Fields

 
 
 
 

Career Opportunities

 
 
→ University Lecturer
→ R&D Company
→ Research Scientist
→ Product Specialist
→ Government Institutes
 

ข่าวสาร/ภาพกิจกรรม

 
 
ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ Lactobacillus rhamnosus

"การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในลำไส้ และการเกิดดีเอ็นเอเมทิลเลชั่นของยีนในกลุ่มผู้หญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนกายหลังการบริโภคผลิตภัณฑ์ผักดองเสริมพอลิฟินอลและจุลินทรีย์โพรไบโอติก (Lactobacillus rhamnosus)"

 
โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักงานหลักสูตรโภชนศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2201-2625, 0-2201-1483 โทรสาร 0-2201-2625