นักโภชนาการการกีฬา
อาชีพนี้ทำอะไร ?

"We Mahidol” | หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Research Fields

 
 
 
 
 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รอบที่ 1: 1 ธันวาคม 2566 - 31 มกราคม 2567 รอบที่ 2: 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2567 สมัครออนไลน์ที่ https://graduate.mahidol.ac.th

 
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

โดย นายกิตตินันท์ สังข์ชัย รหัส 6436005 RANU/M นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ประธานกรรมการสอบ: อ.ดร.นรีรัตน์ สุจริต สอบวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น.

 
“(EFFECTS OF VERY LOW-CALORIE DIET VERSUS ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS SURGERY ON BODY COMPOSITION AND GUT MICROBIOTA PATTERN IN OBESE PATIENTS)”

โดย นายชนะวิทย์ ไสยลาม รหัส 6136793 NUNU/D นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ประธานกรรมการสอบ: ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย (ฉันทวศินกุล) สอบวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

 
“วิตามินดีและอะดิโปเนคตินในภาวะความรู้คิดบกพร่อง” (VITAMIN D AND ADIPONECTIN IN COGNITIVE IMPAIRMENT)”

โดย นางสาวนลินี อิ่มเอิบสิน รหัส 6237567 NUNU/D นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ประธานกรรมการสอบ: ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย (ฉันทวศินกุล) สอบวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

 

Career Opportunities

 
 
→ University Lecturer
→ R&D Company
→ Research Scientist
→ Product Specialist
→ Government Institutes