Clinical Nutrition (โภชนาการคลินิก)

การวิจัยเพื่อการวินิจฉัย การบำบัดทางโภชนาการให้สอดคล้องกับภาวะทางคลินิกของผู้ป่วย
การการวิจัยเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังและการชะลอความเสื่อมโดยใช้อาหารทาง การแพทย์หรือผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ
การวิจัยประสิทธิภาพการรักษาและการประเมินความปลอดภัยของการให้อาหาร ทางสายให้อาหาร และทางหลอดเลือดดำ