คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์
โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ปรึกษาหลักสูตร

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรัตน์ โคมินทร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรัตน์ โคมินทร์
 
 
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.พญ.นลินี จงวิริยะพันธุ์
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศรี เจริญเกียรติกุล
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล
 
 
 

ประธานหลักสูตร

รองศาสตราจารย์  ดร.จินตนา ศิริวราศัย
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ศิริวราศัย
 
 
 

เลขานุการหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร นุตมากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร นุตมากุล
กรรมการบริหารหลักสูตรและเลขานุการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลพัชร เมืองน้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลพัชร เมืองน้อย
กรรมการบริหารหลักสูตรและเลขานุการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 
 

กรรมการบริหารหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย (ฉันทวศินกุล)
รองศาสตราจารย์ พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย (ฉันทวศินกุล)
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต จุดประสงค์
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต จุดประสงค์
 
 
รองศาสตราจารย์ พญ.ศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล
รองศาสตราจารย์ พญ.ศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล
 
 
ออาจารย์.ดร.นรีรัตน์ สุจริต
อาจารย์ ดร.นรีรัตน์ สุจริต