คณาจารย์ประจำหลักสูตรโภชนศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
ศาสตราจารย์ ดร.นพวรรณ เปียซื่อ
คุณวุฒิ
Ph.D. Nursing University of Washington
สังกัด โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: noppawan.pia@mahidol.ac.th
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Nutrition and food security in urban community
2. Prevention and control of nutrition related NCDs
3. Health service systems research
 
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ศิริวราศัย
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ศิริวราศัย
คุณวุฒิ ปร.ด. (พิษวิทยา)
สังกัด กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: jintana.sir@mahidol.ac.th
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1.Biomarkers for environmental and occupational exposures: heavy metals, pesticide and food toxicants
2. Genetic susceptibility to toxic response (SNPs of phase I and II enzymes)
3. Heavy metals and cardiovascular disease
 
รองศาสตราจารย์ พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย (ฉันทวศินกุล)
รองศาสตราจารย์ พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย (ฉันทวศินกุล)
คุณวุฒิ อ.ว. (โภชนศาสตร์คลินิก)
สังกัด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Email: sprapimporn@gmail.com
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Obesity and Bariatric Medicine
2. Body composition and energy expenditure in various diseases 3. Nutrition in cancer
 
รองศาสตราจารย์ พญ.ศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล
รองศาสตราจารย์ พญ.ศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล
คุณวุฒิ
ว.ว. (อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ)
ว.ว. (อายุรศาสตร์)
สังกัด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: sirasarama37@gmail.com
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Drug-nutrient interaction in the elderly and dementia
2. Drug related problems in the elderly
3. Polypharmacy among older persons
4. Appropriate medication prescribing in the elderly
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร
คุณวุฒิ
Research fellow training (Nutrition and Genomics Laboratory)
อ.ว. (โภชนศาสตร์คลินิก)
สังกัด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: radwr@mahidol.ac.th
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Obesity, metabolic syndrome
2. Lipid metabolism
3. Nutrigenomics
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ปริย พรรณเชษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ปริย พรรณเชษฐ์
คุณวุฒิ
อ.ว. (อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก)
ว.ว. (อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม)
ว.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
อ.ว. (อายุรศาสตร์)
สังกัด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: jphanachet@yahoo.com
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Diabetes
2. Obesity
3. Malnutrition
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร นุตมากุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชพร นุตมากุล
คุณวุฒิ ปร.ด. (วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์)
สังกัด กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
Email: thanutchaporn.nut@mahidol.ac.th
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Plant extraction and isolation 2. Medicinal plant and Thai traditional Medicines 3. In vitro antiplasmodial activity testing
 
ออาจารย์ ดร.นรีรัตน์ สุจริต
อาจารย์ ดร.นรีรัตน์ สุจริต
คุณวุฒิ ปร.ด. (พิษวิทยา)
กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: nareerat.sutj@gmail.com
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Obesity and metabolic syndromes
2. Insulin resistance and lipid metabolism
3. Anti-obesity and insulin sensitizing effects of medicinal plants
 
 

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท
คุณวุฒิ ปร.ด. (สรีรวิทยา)
สังกัด สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: chatchai.mua@mahidol.ac.th
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Intestinal Physiology
2. Ion Transport
3. Nutrient Receptor Signaling
4. Diarrrheal Diseases
 
รองศาสตราจารย์ นพ.กุลพงษ์ ชัยนาม
รองศาสตราจารย์ นพ.กุลพงษ์ ชัยนาม
คุณวุฒิ
ว.ว. (โภชนวิทยาคลินิก)
ว.ว. (อายุรศาสตร์ทั่วไป)
สังกัด สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: keng_003@hotmail.com
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Nutrition management in older adults
2. Nutrition intervention in frailty
3. Frailty prevention
4. Nutritional screening and assessment
5. Body composition in elderly and specific diseases
6. Enteral and parenteral support
 
Lect.Dr.Kenjiro Muta
Lect.Dr.Kenjiro Muta
คุณวุฒิ Ph.D. (Molecular and Cellular Biology)
สังกัด สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: kenjiro.mut@mahidol.edu
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Study the underlying mechanisms responsible for obesity
2. Diabetes and cardiovascular diseases
 
 

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต จุดประสงค์
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต จุดประสงค์
คุณวุฒิ วท.ด. (เคมีวิเคราะห์)
สังกัด สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: kunchit.jud@mahidol.ac.th
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Development of methodology for nutrient and non-nutrient analysis
2. Effects of processing on nutrient and non-nutrient of foods
3. Food Composition Data System: data generation and compilation, data quality
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ บุตรยี่
คุณวุฒิ ปร.ด. (โภชนศาสตร์)
สังกัด สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: chaniphun.but@mahidol.ac.th
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Antimutagenic and anticlastogenic activities of various plants contained diets
2. Dietary factors influence oxidative stress indicators
3. Functional ingredients in foods related health benefit
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลัท ศานติวรางคณา
คุณวุฒิ Dr.rer.nat. (Food Biotechnology)
สังกัด สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: chalat.san@mahidol.ac.th
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Starter cultures and probiotics
2. Preservation techniques of bacterial cells
3. Food fermentation
 
รองศาสตราจาย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์
รองศาสตราจาย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์
คุณวุฒิ ปร.ด. (อายุรศาสตร์เขตร้อน)
สังกัด สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: chaowanee.chu@mahidol.ac.th
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Nutrigenomics
2. The role of genetic polymorphism to the risk of metabolic syndrome
3. Nutrition and biomarker in non-communicable disease (NCDs)
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม
คุณวุฒิ Ph.D. (Food Technology)
สังกัด สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: nattira.onn@mahidol.ac.th
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. นมและผลิตภัณฑ์จากนม
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ และผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม
3. การเพิ่มมูลค่าของส่วนเหลือทิ้งจากภาคเกษตรและอุสาหกรรมเกษตร
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม
คุณวุฒิ Ph.D. (Biomedical Sciences)
สังกัด สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: dunyaporn.tra@mahidol.ac.th
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Research and development of functional food for cancer prevention
2. Safety and efficacy testing for food products with health claims
3. Food safety concerning oral health
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์
คุณวุฒิ วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สังกัด สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: thunnalin.win@mahidol.ac.th
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Food emulsions and encapsulations for controlling digestibility and release of nutrients and bioactive compounds in gastrointestinal tract
2. Studies in physicochemical properties and stability of food colloidal systems
3. Food product development for nutritional purposes
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล
คุณวุฒิ Ph.D. (Genetic Toxicology)
สังกัด สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: piya.tem@mahidol.ac.th
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Genetic Toxicology: genotoxicity assessment of food-derived compounds using bacteria, Drosophila and cell line systems
2. Diet and cancer chemoprevention: anti-mutagenicity, anti-carcinogenicity and anti-metastasis of food-derived compounds
3. Molecular and cell biology: molecular and cellular mechanisms of diet as anti-carcinogenesis, anti-inflammation and anti-metastasis
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  ศรีจำนง
รองศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ศรีจำนง
คุณวุฒิ Ph.D. (Food Science and Technology)
สังกัด สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: warangkana.sri@mahidol.ac.th
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Carbohydrate and sugar analysis
2. HPLC analysis for bioactive compounds including carotenoid, bioflavonoids, phytosterol
3. Microstructure determination by using Confocal, SEM, X-Ray diffraction
4. Oil analysis by GC/MS
5. Volatile profile by SPME
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ เกรียงสินยศ
คุณวุฒิ Ph.D. (Nutritional Science)
สังกัด สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: wantanee.krieng@mahidol.ac.th
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Body composition and energy metabolism
2. Metabolic study of healthy foods in chronic degenerative disease
3. Diet and behavior modification for patients with diet-related chronic disease
 
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์
คุณวุฒิ Ph.D. (Pharmaceutical Sciences)
สังกัด สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: aikkarach.ket@mahidol.ac.th
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Health benefits of herbs, vegetables, spices and Coenzyme Q10 in prevention and treatment of Diabetes, Hypertension, Cardiovascular, Cancer, COPD, Liver fibrosis, Pakinson, Alzheimer and Malaria.
2. Safety evaluation of dietary supplement products.
3. Development of experimental animal models for study of NCDs.
 
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์
คุณวุฒิ Ph.D. (Biochemistry)
สังกัด สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: uthaiwan.sut@mahidol.ac.th
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Natural products and functional foods
2. Enzymology and diseases
3. Protein biochemistry
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลพัชร เมืองน้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลพัชร เมืองน้อย
คุณวุฒิ วท.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
สังกัด สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: chawanphat.mua@mahidol.ac.th
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Protective effects of dietary bioactive compounds on ageing and chronic diseases
2. Evaluation of biological activities and mechanisms of dietary bioactive compounds by using various cell culture models as tools
3. Bioaccessibility and bioavailability of dietary bioactive compounds
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพวัลย์ พงษ์เจริญ
คุณวุฒิ Ph.D. (Nutrition and Health Sciences)
สังกัด สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: tippawan.pon@mahidol.ac.th
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Maternal and child nutrition and human capital
2. Micronutrient deficiency
3. Infant feeding practices in transition: Breast milk intakes, complementary feeding and body composition during infancy in Thailand
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มลฤดี สุขประสารทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มลฤดี สุขประสารทรัพย์
คุณวุฒิ ปร.ด. (ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์)
สังกัด สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: monruedee.suk@mahidol.ac.th
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Molecular Mechanisms of edible plants, herbs and fruits for protection/therapy in neuronal cells and/or cancer cells and anti-aging model.
2. Nutrigenomics of Thai plants, herbs and fruits for health
3. Effect on DNA damage in human lymphocyte cells and/or colon cells of Thai plants, herbs and fruits.
4. Developing functional food products containing Antioxidants and Bioactive components for health benefits.
5. Antioxidant, Antiformation of toxicant, Antimutagenicity and Anticarcinogenicity of Thai plants, herbs, fruits and foods.
6. Laboratory
6.1 Clinical Biochemistry of Molecular Medicine (Cell Molecular laboratory testing)
6.2 Comet assay (The Single Cell Gel Electrophoresis assay)
6.3 Ames Test (Salmonella assay)
6.4 SMART (Somatic Mutation and Recombination Test in Drosophila melanogaster)
 
อาจารย์ ดร.อารีย์ ประจันสุวรรณ
อาจารย์ ดร.อารีย์ ประจันสุวรรณ
คุณวุฒิ ปร.ด. (โภชนศาสตร์)
สังกัด สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: aree.prc@mahidol.ac.th
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Bioavailability of protein and protein quality evaluation
2. Intrinsically labelled plant protein
3. Childhood obesity and weight management
4. Nutrition related chronic diseases
 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
คุณวุฒิ Ph.D. (Nutrition and Food Management)
สังกัด ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: warapone.sat@mahidol.ac.th
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. อาหารและโภชนาการในกลุ่มผู้สูงวัย
2. การสร้างเสริมสุขภาพด้วยอาหารและโภชนาการ
3. การประเมินทางโภชนาการจากอาหารบริโภค
 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล
คุณวุฒิ Ph.D.(Epidemiology)
สังกัด ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: mathuros.tip@mahidol.ac.th
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Spatial epidemiology
2. Epidemiology of Occupational diseases
3. Epidemiology of TB, HIV and Dengue
4. Epidemiology for health policy
 
ศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  สรณเจริญพงศ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์
คุณวุฒิ Ph.D. (Health Studies and Gerontology)
สังกัด สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
Email: kitti.sra@mahidol.ac.th
งานวิจัยที่สนใจหรือมีความชำนาญการ
1. Diet related chronic diseases (obesity and diabetes)
2. Climate change, agriculture, food patterns, food availability and chronic diseases
3. Health informatics and technology
 
 

อาจารย์พิเศษ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรัตน์ โคมินทร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรัตน์ โคมินทร์
 
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร. พญ.นลินี จงวิระยะพันธุ์
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร. พญ.นลินี จงวิระยะพันธุ์
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พัตธนี วินิจจะกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.พัตธนี วินิจจะกุล
 
รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร อุดมเกษมาลี
รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร อุดมเกษมาลี
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวณิกา เบ็ญจพงษ์
 
อาจารย์ ดร.รจนา ชุณหบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา ชุณหบัณฑิต
 
 

เจ้าหน้าที่กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์

นางสาวอลิสา ชีไธสง
นางสาวอลิสา ชีไธสง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
 
นางวุฒารักษ์ พึ่งพุทโธ
นางวุฒารักษ์ มลสุวรรณ
ตำแหน่ง นักวิชาการโภชนาการ
 
นางสาวประภาศรี  สว่างอารมณ์
นางสาวประภาศรี สว่างอารมณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
 

เจ้าหน้าที่สถาบันโภชนการ หน่วยบริการการศึกษา

นางสาวรพีพรรณ ธรรมจง
นางสาวรพีพรรณ ธรรมจง
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
Email: rapeepan.dha@mahidol.ac.th
 
นางสาวนันทัชพร คงอำนาจ
นางสาวนันทัชพร คงอำนาจ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
Email: nantouchaporn.kon@mahidol.ac.th