โครงสร้างหลักสูตร (Program Structure)

โครงสร้างหลักสูตร (Program Structure) เมนู ☰

 
จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2558 หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ดังนี้
หมวด หน่วยกิต
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต
2. หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต