โครงการวิจัยของหลักสูตร

โครงการวิจัยของหลักสูตร (วิทยานิพนธ์) เมนู ☰

 
 
แนวทางการทำวิจัยของหลักสูตรมีดังนี้
งานวิจัยของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) เป็นงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ ผสมผสานระหว่างโภชนาการคลินิก ชุมชน พฤติกรรมศาสตร์ และการทดลองในห้องปฏิบัติการ

โภชนาการคลินิก (Clinical Nutrition)

1. การวิจัยเพื่อการวินิจฉัย การบำบัดทางโภชนาการให้สอดคล้องกับภาวะทางคลินิกของผู้ป่วย
2. การวิจัยเพื่อป้องกันโรคเรื้อรังและการชะลอความเสื่อม โดยใช้อาหารทางการแพทย์หรือการให้ผลิตภัณฑ์อาหาร
3. การวิจัยประสิทธิภาพการรักษาและการประเมินความปลอดภัยของการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ

โภชนาการระดับโมเลกุล (Molecular Nutrition)

1.โภชนพันธุศาสตร์และภาวะโภชนาการที่เหมาะสมเพื่อลดอุบัติการณ์โรคอ้วนโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดและหัวใจ โรคมะเร็งและโรคติดเชื้อต่างๆ
2. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพันธุกรรมกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับการเกิดโรคติดต่อไม่เรื้อรัง
3. การศึกษาด้านโปรติโอมิค กับความสำคัญต่อหน้าที่ของโปรตีนในกระบวนทางชีวภาพและการเกิดโรคต่างๆ
4. ไมโครไบโอมในระบบทางเดินอาหารกับการเกิดโรคต่างๆ

โภชนาการเชิงการทดลองและชีวเคมี (Experimental Nutrition and Biochemistry)

1. การวิจัยเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของสารอาหาร และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบในสารอาหาร
2. การวิจัยเพื่อศึกษาองค์ประกอบต่างๆ ของอาหาร และการพัฒนาข้อมูลคุณค่าอาหารไทย
3. การวิจัยเกี่ยวกับบทบาทขององค์ประกอบในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ

โภชนาการชุมชน (Community Nutrition)

1. การวิจัยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของผู้บริโภค
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาภาวะโภชนาการของประชากร
3. การวิจัยเพื่อสร้างเสริม และส่งเสริมสุขภาพของคนไทย
4. การวิจัยการเผยแพร่สื่อสาร และพฤติกรรมศาสตร์