ข้อมูลทั่วไป (General Information)

ข้อมูลทั่วไป (General Information) เมนู ☰

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Nutrition

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตร์)
วท.ม.(โภชนศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ : Master of Science (Nutrition)
M.Sc. (Nutrition)
 

ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา และประยุกต์งานด้านโภชนศาสตร์ มีทักษะในการทำวิจัย สามารถบูรณาการงานวิชาการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสุขภาวะที่ดีของสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้วมหาบัณฑิตจะมีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการและวิจัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. มีความรู้ในศาสตร์ด้านโภชนาการและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการขยายองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติด้านโภชนาการ
3. มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ที่เป็นระบบ เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และพัฒนางานทางด้านโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการวิจัย
4. มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพ และการเป็นผู้นำที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบในการทำงานและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักวิจัย นักวิชาการด้านโภชนศาสตร์ ในสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และโรงพยาบาล
2. นักโภชนาการในโรงพยาบาล สถาบันสุขภาพ สถานบริการอาหาร สถานออกกำลังกาย หรือกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
3. ที่ปรึกษา ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิจัย และหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพ