โครงสร้างหลักสูตร (Program Structure)

โครงสร้างหลักสูตร (Program Structure) เมนู ☰

 
จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ. 2558 หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ดังนี้
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
RANU 501 Fundamental Nutritional Biology and Biochemistry 2 (2-0-4)
 
2. หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
RANU 502 Nutrition and Diseases 2 (2-0-4)
RANU 503 Nutrition Communication 2 (1-2-3)
RANU 504 Problem-based Study in Nutrition 2 (2-0-4)
RANU 505 Seminar in Nutrition 2 (2-0-4)
RANU 506 Molecular Nutrition 1 (1-0-2)
NUNU 501 Nutrition Science 3 (3-0-6)
NUNU 502 Biostatistics in Nutrition 2 (2-0-4)
NUNU 503 Nutrition Assessment 2 (2-0-4)
NUNU 504 Research Methodology in Nutrition 2 (2-0-4)
 
หมวด หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต