รายวิชาในหลักสูตร(ภาคพิเศษ)

รายวิชาในหลักสูตร(ภาคพิเศษ) เมนู ☰

 
 
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิตหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
RANU 501 Fundamental Nutritional Biology and Biochemistry 2 (2-0-4)
 
2. หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
RANU 502 Nutrition and Diseases 2 (2-0-4)
RANU 503 Nutrition Communication 2 (1-2-3)
RANU 504 Problem-based Study in Nutrition 2 (2-0-4)
RANU 505 Seminar in Nutrition 2 (2-0-4)
RANU 506 Molecular Nutrition 1 (1-0-2)
NUNU 501 Nutrition Science 3 (3-0-6)
NUNU 502 Biostatistics in Nutrition 2 (2-0-4)
NUNU 503 Nutrition Assessment 2 (2-0-4)
NUNU 504 Research Methodology in Nutrition 2 (2-0-4)
 
3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3.1 กลุ่มโภชนาการคลินิกหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
RANU 507 Nutrition Care in Clinical Practice I 3 (2-2-5)
RANU 508 Nutrition Care in Clinical Practice II 3 (2-2-5)
RANU 509 Important Issues for Nutritionist 1 (1-0-2)
RANU 510 Nutrition Service Plan 2 (1-2-3)
RANU 511 Biomarkers for Assessments of Nutritional Status in Clinical and Human Nutrition Research 3 (3-0-6)
NUNU 505 Nutraceuticals and Dietary Supplements 2 (2-0-4)
3.2 กลุ่มโภชนาการเชิงการทดลองและชีวเคมีหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
NUNU 506 Instruments and Analytical Methods in Food and Nutrition 3 (1-4-4)
NUNU 507 Food Toxicant Analysis and Toxicity Testing 2 (1-2-3)
NUNU 508 Application of Cellular and Molecular Techniques in Food and Nutrition 2 (1-2-2)
NUNU 509 Roles and Functions of Nutrients and Bioactive Compounds in Foods 3 (3-0-6)
NUNU 510 Special Techniques in Nutrient and Phytochemical Analysis 3 (1-4-4)
NUNU 511 Special Techniques in Evaluation of Bioactive compound contents and Efficacy 2 (1-2-3)
NUNU 512 Experimental Nutrition in Animal Model 2 (1-2-3)
3.3 กลุ่มโภชนาการระดับโมเลกุลหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
RANU 512 Impacts of Oxidative Stress and Antioxidants on Health and Diseases 3 (3-0-6)
RANU 513 Diet and Health - Molecular and Genetic Mechanisms 3 (3-0-6)
RANU 514 Dietary Xenobiotics in Health and Diseases 3 (3-0-6)
RANU 515 Current Topics in Molecular Nutrition 1 (1-0-2)
3.4 กลุ่มโภชนาการชุมชนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
NUNU 513 Community Nutrition 3 (2-2-5)
NUNU 514 Nutritional Epidemiology 2 (2-0-4)
RANU 516 Nutrition Care for Community-based Diseases 2 (2-0-4)
 
หมายเหตุ:
นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนวิชาเลือกข้ามกลุ่มได้ และสามารถลงทะเบียนนอกเหนือจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกดังกล่าวข้างต้น โดยสามารถเลือกลงทะเบียนได้จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และจากรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความสนใจ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 
4. วิทยานิพนธ์หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
RANU 698 Thesis 12 (0-36-0)