ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เมนู ☰

 

สำหรับนักศึกษารหัสที่ขึ้นต้นด้วย 66

ภาคฤดูร้อนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
ชั้นปีที่ 1 รายละเอียดค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1 ค่าหน่วยกิต (2 หน่วยกิต X 1,800 บาท) 3,600
 
ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
  รายละเอียดค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน(บาท) รายละเอียดค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน(บาท)
1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น 7,200 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย 5,800
  ค่าหน่วยกิต (9 หน่วยกิต x 1,800 บาท) 16,200 ค่าหน่วยกิต (9 หน่วยกิต x 1,800 บาท) 16,200
  รวม 23,400 รวม 22,000
         
2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น 7,200 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย 5,800
  ค่าหน่วยกิต (6 หน่วยกิต x 1,800 บาท) 10,800 **ค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท 75,000 บาท  
  ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) 18,000    
  **ค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท 75,000 บาท      
  รวม 36,000 รวม 5,800
         
3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น 7,200 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปลาย  
  รวม 7,200 รวม 5,800
 

***รวมประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 103,800 บาท


* ประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในระยะเวลาการศึกษา 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมบางประเภท

***หลักสูตรเก็บค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท คนละไม่เกิน 150,000 บาท ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับกรณีที่นักศึกษาไม่ได้รับทุนสนับสนุนฯ หลักสูตรฯ จะพิจารณาลดหย่อนเป็นรายกรณี

***ไม่รวมค่าวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์

หมายเหตุ

กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่มีการศึกษาดูงาน นักศึกษาจะต้องระบุค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงานเองในระบบการลงทะเบียน

โดยนักศึกษาดูงานสามารถดูอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาจากประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย