ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เมนู ☰

 

สำหรับนักศึกษารหัสที่ขึ้นต้นด้วย 67

ชั้นปีที่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
  รายละเอียดค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน(บาท) รายละเอียดค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน(บาท)
1 อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา
(รวมรายวิชาปรับพื้นฐาน)
25,000 อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 25,000
  รวม 25,000 รวม 25,000
         
2 อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 25,000 อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 25,000
  ค่าวิจัย 37,500    
  รวม 62,500 รวม 25,000
         
3 อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 25,000 อัตราค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 25,000
         
 

***รวมประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 187,500 บาท


1. ประมาณการค่าใช้จ่ายตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในระยะเวลาการศึกษา 3 ปีการศึกษา

2. กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่มีการศึกษาดูงาน จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาดูงาน ตามประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย

3. ค่าวิจัย สามารถแบ่งชำระ 2 ภาคการศึกษาได้

4. อาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมบางประเภท

5. ประกาศอัตราค่าประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป สามารถดูบนเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่ ( อ่าน )