แผนการศึกษา ป.โท ภาคปกติ

แผนการศึกษา ป.โท ภาคปกติ เมนู ☰

 
 
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 1
รมภศ 501 พื้นฐานโภชนชีววิทยาและชีวเคมี 2 (2-0-4)(วิชาปรับพื้นฐาน : ไม่นับหน่วยกิต)
  ภาคเรียนที่ 1  
ชั้นปีที่ 1 สภภศ 501 วิทยาศาสตร์โภชนาการ 3 (3-0-6)
  สภภศ 502 ชีวสถิติทางโภชนาการ 2 (2-0-4)
  สภภศ 503 การประเมินทางโภชนาการ 2 (2-0-4)
  รมภศ 502 โภชนาการกับโรค 2 (2-0-4)
รวม 9 หน่วยกิต
 
  ภาคเรียนที่ 2  
ชั้นปีที่ 1 สภภศ 504 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนาการ 2 (2-0-4)
  รมภศ 503 การสื่อสารทางโภชนาการ 2 (1-2-3)
  รมภศ 504การศึกษาโดยใช้ปัญหาทาง โภชนาการเป็นฐาน 2 (2-0-4)
  รมภศ 505 สัมมนาทางโภชนศาสตร์ 2 (2-0-4)
  รมภศ 506 โภชนศาสตร์ระดับโมเลกุล 1 (1-0-2)
รวม 9 หน่วยกิต
 
  ภาคเรียนที่ 1  
ชั้นปีที่ 2 วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
  รมภศ 698 วิทยานิพนธ์ 3 (0-9-0)
รวม 9 หน่วยกิต
 
  ภาคเรียนที่ 2  
ชั้นปีที่ 2 รมภศ 698 วิทยานิพนธ์ 3 (0-9-0)
รวม 3 หน่วยกิต
 
  ภาคเรียนที่ 1  
ชั้นปีที่ 3 รมภศ 698 วิทยานิพนธ์ 3 (0-9-0)
รวม 3 หน่วยกิต
 
  ภาคเรียนที่ 2  
ชั้นปีที่ 3 รมภศ 698 วิทยานิพนธ์ 3 (0-9-0)
รวม 3 หน่วยกิต