อาชีพ นักวิชาการโภชนาการ

| MU Careers Service

อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ สำหรับที่อยากทำงานในโรงพยาบาล "นักวิชาการโภชนาการ" กับการดูแลโภชนาการทางด้านอาหารให้กับคนไข้ และยังต้องทำงานวิจัยและทำอะไรอีกบ้าง มาฟังประสบการณ์จากพี่ออย ศิริกานต์ ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กันได้เลย
App

วิธีการใช้ ระบบ Programs and Courses Recommendation System ของบัณฑิตวิทยาลัย

Read More

 

Research Fields

 
 
 
 
 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รอบที่ 1: 1 ธันวาคม 2566 - 31 มกราคม 2567 รอบที่ 2: 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2567 สมัครออนไลน์ที่ https://graduate.mahidol.ac.th

 
สัมมนาความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 08.20-15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ WebEx Meeting

 
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List) ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Career Opportunities

 
 
→ University Lecturer
→ R&D Company
→ Research Scientist
→ Product Specialist
→ Government Institutes