อาชีพ นักวิชาการโภชนาการ

| MU Careers Service

อีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ สำหรับที่อยากทำงานในโรงพยาบาล "นักวิชาการโภชนาการ" กับการดูแลโภชนาการทางด้านอาหารให้กับคนไข้ และยังต้องทำงานวิจัยและทำอะไรอีกบ้าง มาฟังประสบการณ์จากพี่ออย ศิริกานต์ ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กันได้เลย
App

วิธีการใช้ ระบบ Programs and Courses Recommendation System ของบัณฑิตวิทยาลัย

Read More

 

Research Fields

 
 
 
 
 
(Comparison of nutritional composition, antioxidant contents, environmental impact and carbon footprint of kale (Brassica oleracea L.) between plant factory with artificial light (PFAL) and organic farming system)

โดย นางสาววรรณพร หาทองคำ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ภาคปกติ) ประธานกรรมการสอบ: รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์ สอบวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น.

 
Effects of polyphenol and Lacticaseibacillus rhamnosus supplementation in fermented vegetables (kimchi) on gut microbiota and serum proteomes in overweight and obese women

โดย น.ส.นริศา เรืองศรี รหัส 6336075 NUNU/D นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ประธานกรรมการสอบ: ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.ดร.จินตนา ศิริวราศัย สอบวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น.

 
“ผลของสาร epigallocatechin-3-gallate ที่มีต่อผลข้างเคียงในลำไส้จากยา afatinib (The effects of epigallocatechin-3-gallate on afatinib-associated intestinal toxicities)”

โดย พญ.พรกนก พฤกษ์ปิติกุล รหัส 6436279 NUNU/D นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์
ประธานกรรมการสอบ: ศ.ดร.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท สอบวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องเรียนหลักสูตรโภชนศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาเอก Changes of gut microbiota, and DNA methylation in overweight and obese women after supplementation with polyphenol

โดย น.ส.ฌัญญา งามเสมอ รหัส 6336588 NUNU/D นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ประธานกรรมการสอบ: ผศ.ดร. สุพัตรา ปรศุพัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.ดร.จินตนา ศิริวราศัยสอบวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเรียนหลักสูตรโภชนศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

Career Opportunities

 
 
→ University Lecturer
→ R&D Company
→ Research Scientist
→ Product Specialist
→ Government Institutes