ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่ขับเคลื่อน SDGs ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2567

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่ขับเคลื่อน SDGs ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกต สิงห์โต ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
(Comparison of nutritional composition, antioxidant contents, environmental impact and carbon footprint of kale (Brassica oleracea L.) between plant factory with artificial light (PFAL) and organic farming system)

โดย นางสาววรรณพร หาทองคำ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ภาคปกติ) ประธานกรรมการสอบ: รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์ สอบวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น.

 
Effects of polyphenol and Lacticaseibacillus rhamnosus supplementation in fermented vegetables (kimchi) on gut microbiota and serum proteomes in overweight and obese women

โดย น.ส.นริศา เรืองศรี รหัส 6336075 NUNU/D นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ประธานกรรมการสอบ: ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.ดร.จินตนา ศิริวราศัย สอบวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น.

 
“ผลของสาร epigallocatechin-3-gallate ที่มีต่อผลข้างเคียงในลำไส้จากยา afatinib (The effects of epigallocatechin-3-gallate on afatinib-associated intestinal toxicities)”

โดย พญ.พรกนก พฤกษ์ปิติกุล รหัส 6436279 NUNU/D นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์
ประธานกรรมการสอบ: ศ.ดร.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท สอบวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30-12.30 น. ณ ห้องเรียนหลักสูตรโภชนศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาเอก Changes of gut microbiota, and DNA methylation in overweight and obese women after supplementation with polyphenol

โดย น.ส.ฌัญญา งามเสมอ รหัส 6336588 NUNU/D นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ประธานกรรมการสอบ: ผศ.ดร. สุพัตรา ปรศุพัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.ดร.จินตนา ศิริวราศัยสอบวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเรียนหลักสูตรโภชนศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
Association between gut microbiota profiles, dietary intake and inflammatory markers in overweight and obese women

โดย น.ส.อรดา จันสา รหัส 6536274 RANU/M นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ภาคปกติ) ประธานกรรมการสอบ: รศ.ดร.ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.ดร.จินตนา ศิริวราศัย สอบวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.30-12.30 น.

 
Sustainable and nutritional recommendations for the development of healthy menus by primary school lunch services in North-east region in Thailand

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท (ภาคปกติ)

 
Evaluating Nutrient Profiling and the Environmental Impact of Thai Street Food across Canteens around Siriraj Hospital in Thailand

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

 
สัมมนาความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 08.20-15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ WebEx Meeting

 
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List) ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Mahidol university alumni recognition 2023

อาจารย์ ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศิษย์เก่าของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ Mahidol university alumni recognition 2023