หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์

You are here

 
โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายอัฐพล เข็มทอง นักศึกษาปริญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์(ภาคพิเศษ)

"ผลของการรับประทานอาหารแคลอรี่ต่ำมากในช่วงก่อนผ่าตัดที่มีต่อการสะสมไขมันในตับ การเกิดพังผืดในตับแลผลข้างเคียงในช่วงของการผ่าตัดลดความอ้วน"

 
ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวชนนี บุญมาก นักศึกษาปริญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์(ภาคพิเศษ)

"ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคไข่และโปรตีนในเลือดที่เกี่ยวข้องกับกลไกทางเมแทบอลิคในกลุ่มเพศชายที่มีภาวะอ้วน"

 
รับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก และภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) หลักสูตรปริญญาโท

 
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียา ลีฬหกุล
ที่ได้รับรางวัลในงาน 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
สัมมนาการจัดทำข้อสอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ปี พ.ศ. 2561

สัมมนาการจัดทำข้อสอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไหย

Pages