หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รอบที่ 1: 1 ธันวาคม 2566 - 31 มกราคม 2567 รอบที่ 2: 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2567 สมัครออนไลน์ที่ https://graduate.mahidol.ac.th

 
สัมมนาความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 08.20-15.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ WebEx Meeting

 
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่ารุ่นใหม่ดีเด่น ภายใต้โครงการ Mahidol University Young Alumni Awards 2023

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม (Dean's List) ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Mahidol university alumni recognition 2023

อาจารย์ ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ศิษย์เก่าของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ Mahidol university alumni recognition 2023

 
A STUDY ON THE EFFECT OF DHPH การศึกษาผลของ DHPH สารไดเอริลเฮปทนอยด์สกัดจากว่านชักมดลูกต่อการจำแจกตัวเอง

โดย นายศรัณย์ แรงเขตการณ์ รหัส 6436006 RANU/M นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ประธานกรรมการสอบ: อ.ดร.นรีรัตน์ สุจริต สอบวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

 
การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ)

โดย นายกิตตินันท์ สังข์ชัย รหัส 6436005 RANU/M นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ประธานกรรมการสอบ: อ.ดร.นรีรัตน์ สุจริต สอบวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น.

 
“(EFFECTS OF VERY LOW-CALORIE DIET VERSUS ROUX-EN-Y GASTRIC BYPASS SURGERY ON BODY COMPOSITION AND GUT MICROBIOTA PATTERN IN OBESE PATIENTS)”

โดย นายชนะวิทย์ ไสยลาม รหัส 6136793 NUNU/D นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ประธานกรรมการสอบ: ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย (ฉันทวศินกุล) สอบวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

 
“วิตามินดีและอะดิโปเนคตินในภาวะความรู้คิดบกพร่อง” (VITAMIN D AND ADIPONECTIN IN COGNITIVE IMPAIRMENT)”

โดย นางสาวนลินี อิ่มเอิบสิน รหัส 6237567 NUNU/D นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ประธานกรรมการสอบ: ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย (ฉันทวศินกุล) สอบวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.

 
“การเปลี่ยนแปลงของระดับความดันโลหิตในช่วง 5 ปี กับความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน AGT และ AGTR1 รูปแบบของโปรตีน และปัจจัยเรื่องอาหารในการศึกษาแบบติดตาม”

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาเอก โดย นางสาวศิวพร ชัยมัติ รหัส 6136233 NUNU/D นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ประธานกรรมการสอบ: ผศ.ดร.สุพัตรา ปรศุพัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.จินตนา ศิริวราศัย สอบวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.

 
ขอแสดงความยินดี กับ นาย Hung Nguyen Ngoc รหัสนักศึกษา 6237470 NUNU/D (นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์) ที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในงานการประชุม 14th Asian Congress of Nutrition (ACN) ในวันที่ 14-17 กันยายน 2023 ณ เมือง Chengdu ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 
ขอแสดงความยินดี กับ น.ส.วรรณพร หาทองคำ รหัสนักศึกษา 6336589 RANU/M (นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์) ที่ได้รับคัดเลือกผลงานวิจัยให้ Oral Presentation ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในงานการประชุม 14th Asian Congress of Nutrition (ACN) ในวันที่ 14-17 กันยายน 2023 ณ เมือง Chengdu ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน