การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาเอก

 

“ผลของสาร epigallocatechin-3-gallate ที่มีต่อผลข้างเคียงในลำไส้จากยา afatinib
(The effects of epigallocatechin-3-gallate on afatinib-associated intestinal toxicities)”

 
 
 
โดย พญ.พรกนก พฤกษ์ปิติกุล รหัส 6436279 NUNU/D นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาโภชนศาสตร์
ประธานกรรมการสอบ: ศ.ดร.นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท
สอบวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30-12.30 น.
ณ ห้องเรียนหลักสูตรโภชนศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี