นักศึกษาปัจจุบัน

Current Student: หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์

 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ปีการศึกษา 2566)
นาย สมิทธิ โชติศรีลือชา
 
นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (ปีการศึกษา 2566)
น.ส.นันทพร จั่นเผือก
น.ส.ณภัทร เข็มวรรณ์
น.ส.สุภัสสรา ภู่บุปผา
 
นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (ปีการศึกษา 2566)
น.ส.ญาณิศา พุ่มสุทัศน์
น.ส.ชวิศา ประดิษฐอุกฤษฎ์
นายนภทีป์ ป้อมสันเทียะ
น.ส.วิรินรัตน์ ดวงแก้ว
 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ปีการศึกษา 2565)
น.ส. ชมนาด สิงห์หันต์
พ.ญ. พรกนก พฤกษ์ปิติกุล
 
นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (ปีการศึกษา 2565)
น.ส. อรดา จันสา
น.ส. วิลาสินี อินทิแสง
 
นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (ปีการศึกษา 2565)
นาย อนุชิต หนูช่างสิงห์
น.ส. สุพิชฌาย์ ปูรณโชติ
 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ปีการศึกษา 2564)
น.ส. ฌัญญา งามเสมอ
 
นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (ปีการศึกษา 2564)
น.ส. ไผทกานต์ สารสุข
น.ส. อรทิชา แร่เอ็น
 
นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (ปีการศึกษา 2564)
นาย ศรัณย์ แรงเขตการณ์
นาย กิตตินันท์ สังข์ชัย
น.ส. สุทธิดา สุขวัฒนา
 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ปีการศึกษา 2563)
น.ส. นริศา เรืองศรี
นาย ชยพล ชีถนอม
น.ส. รชยา รัตนการุณย์
 
นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (ปีการศึกษา 2563)
น.ส. วรรณพร หาทองคำ
น.ส. พิมพ์วัฒชนก ตรังคสัญชัย
นาย พงศ์พิสุทธิ์ ศรีนาคช
นาย พนมกร วทัญญู
 
นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (ปีการศึกษา 2563)
น.ส. ลัลน์ลิตา ชูจันทร์
น.ส. ชฎาพร อ่อนมา
น.ส. คัทลียา แก้วกูล
น.ส. รินรดา ตะเลิงกูล
น.ส. ลิตา ธำรงเลิศสกุล
นาย วชิรวิทย์ บุญบูชาไชย
นาย นนทวิชญ์ อุปวัฒน์
น.ส. นลินรัชต์ คงต๊ะ
 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ปีการศึกษา 2562)
MR. HUNG NGOC NGUYEN
น.ส. นลินี อิ่มเอิบสิน
นาย อลงกต สิงโต
 
นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (ปีการศึกษา 2562)
น.ส. วันวิสาข์ รุ่งโรจน์
น.ส. พสิษฐา พันฤทธิ์ดำ
น.ส. พิมพ์วรีญ์ ไตรสถิตวร
น.ส. สุภาวดี รัตนประสิทธิ์
น.ส. ทิฆัมพร รองสูงเนิน
น.ส. ชุติมา สุมนานุสรณ์
นาย ประสิทธิ์ ศิริแสงอรุณโรจน์
น.ส. ปราณี ศรีหมาด
นาย พิชิตชัย ไม่สะพร่าว
 
นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (ปีการศึกษา 2562)
น.ส. อริสรา อุดมธนชัย
น.ส. จรินยา ไชยชนะบุตร
น.ส. วรดี แก้วสุขผ่อง
น.ส. บุณฑริก กรุพิมาย
น.ส. ญาดา ธรรมเนียม
น.ส. นิอร ชุมศรี
น.ส. อินทรา กรณียกิจกุลชัย
 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ปีการศึกษา 2561)
น.ส. อรอุมา โพธิ์รักษา
นาย ชนะวิทย์ ไสยลาม
น.ส. ศิวพร ชัยมัติ
 
นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (ปีการศึกษา 2561)
น.ส. พรนัชชา โสภะวงศ์
น.ส. อรอนงค์ เลิศสมผล
 
นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ (ปีการศึกษา 2561)
น.ส. สุพิชญ์รดา พงศ์ศรี กุล
นาย อัฐ เข็มทอง
น.ส. ซอเซีย มุตตารักษ์
ว่าที่ ร.อ. รติพงศ์ นิรัติศยกุล
น.ส. ชนนี บุญมาก
น.ส. กานดา แก้วหอม
น.ส. คริสติน่า ลี้สุรพลานนท์
น.ส. บุษรา จงธนสารสมบัติ
น.ส. อรอนงค์ พรมวงษ์
 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ปีการศึกษา 2560)
นาย ชวิน กอศิริกุล
น.ส. พีรภาว์ เตชะนิยม
น.ส. พิสมัย ติง
น.ส. กนกวรรณ มนูญผล
 
นักศึกษาระดับปริญญาโท (ปีการศึกษา 2560)
น.ส. ชญานี เหรียญจงดี
น.ส. ธมลวรรณ นันทนาวุฒิ
น.ส. นัฏฐิกา ผุดผ่อง
น.ส. ผกามาศ วินสน
น.ส. พัชรินทร์ แก้วบุญเรือง
น.ส. ภฤตยา สุภาจารี
น.ส. ภักษ์ภัสสร สระฉันทพงษ์
น.ส. รัตติกาล สำเภา
น.ส. ศิวพร ตันติกัลชาญ
 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ปีการศึกษา 2559)
นาย วัชรพล ขุนอินทร์
นาย ภวินท์พล โชติวรรณวิรัช
น.ส. ชญานิศา บุญรงค์
น.ส. ลาลีวัณย์ เตจ๊ะสุวรรณ์
 
นักศึกษาระดับปริญญาาโท (ปีการศึกษา 2559)
น.ส. วณิชชา ภักดิ์โพธิ์
น.ส. ณิชพัณณ์ ฐิระโกมลพงศ์
 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก (ปีการศึกษา 2558)
นาง รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้
ภ.ญ. จิตราภรณ์ พันธุ์เพชร
 
นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ (ปีการศึกษา 2558)
น.ส. ณภัทร เต่าน้ำ
นาง มณีรัตน์ อิสระมงคล
น.ส. ชนิกานต์ บุญสุขภาพ
น.ส. สุพิชญา อยู่รอด
น.ส. วรฉัตร รอดเพชร