หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์

You are here

 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการร่วมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นายอัฐพล เข็มทอง นักศึกษาปริญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์(ภาคพิเศษ)

"ผลของการรับประทานอาหารแคลอรี่ต่ำมากในช่วงก่อนผ่าตัดที่มีต่อการสะสมไขมันในตับ การเกิดพังผืดในตับแลผลข้างเคียงในช่วงของการผ่าตัดลดความอ้วน"

 
ขอเชิญฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ นางสาวชนนี บุญมาก นักศึกษาปริญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์(ภาคพิเศษ)

"ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคไข่และโปรตีนในเลือดที่เกี่ยวข้องกับกลไกทางเมแทบอลิคในกลุ่มเพศชายที่มีภาวะอ้วน"

 
รับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก และภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) หลักสูตรปริญญาโท

 
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียา ลีฬหกุล
ที่ได้รับรางวัลในงาน 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
สัมมนาการจัดทำข้อสอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ปี พ.ศ. 2561

สัมมนาการจัดทำข้อสอบหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ ปี พ.ศ. 2561 วันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไหย

 
สัมมนาความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรโภชนศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560

สัมมนาความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 11 มกราคม 2560 ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี สถาบันโภชนาการ

Pages