การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท (ภาคปกติ)

 

“การเปรียบเทียบสารอาหาร สาร antioxidant ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและค่าคาร์บอนฟุตปริ๊นของผักเคล
ในการปลูกแบบโรงเรือนและการปลูกแบบออร์แกนิค”
(Comparison of nutritional composition, antioxidant contents, environmental impact and carbon footprint of kale (Brassica oleracea L.) between plant factory with artificial light (PFAL) and organic farming system)

 
 
 
โดย นางสาววรรณพร หาทองคำ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาโภชนศาสตร์ (ภาคปกติ)
ประธานกรรมการสอบ: รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์
สอบวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องเรียนหลักสูตรโภชนศาสตร์ ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี